RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.Stowarzyszenie Kwaterodawców  i Miłośników Turystyki w Nieliszu, Nielisz 199 22-413 Nielisz, przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia, w tym uczestników działań statutowych stowarzyszenia.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu stanowi::
 3. a) zgoda osoby, której dane dotyczą,
 4. b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa
 5. c) usprawiedliwiony interes administratora.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
 8. a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 9. b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,
 10. c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO,
 11. d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
 12. e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO
 13. f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania do celów promocyjnych i reklamowych Stowarzyszenia wszelkich materiałów zdjęciowych i tekstowych z Państwa stron internetowych i społecznościowych bez koniecznej pisemnej zgody..
 16. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:
 17. a) na adres e-mail:  kwaterodawcy-nielisz@wp.pl
 18. b) na adres pocztowy: Stowarzyszenie Kwaterodawców i Miłośników Turystyki w Nieliszu, Nielisz 199 22-413 Nielisz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *